dofinansowanie_ue.png

INFORMACJA O PROJEKCJE Z DOFINANSOWANIEM w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

VOLTA SP. Z O.O.

 

informuje o realizacji projektu pt. „Wykorzystanie technologii informatycznych w Volta Sp. z o.o. drogą do zwiększenia konkurencyjności i i innowacyjności” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, nr priorytetu 02.00.00 – Priorytet II – przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza, nr Działania 02.03.00 – Działania 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.

 

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez osiągnięcie wskaźników rezultatu tj. wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resorce Planning), systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z klientami klasy CRM (Customer Relationship Managment), oprogramowania służacego archiwizacji / backowaniu danych oraz osiągnięcie wskaźników produktu tj. wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz zakup towarzyszących usług informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych związanych z przedmiotową inwestycją.

 

Okres realizacji projektu 06.08.2008 – 31.05.2014
Wartość dofinansowania 60% wydatków kwalifikowanych
Umowa o dofinansowanie RPMA 02.03.00-14-036/09-00